[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

  
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
 

ยุุทธศาสตร์การพัฒนา

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนามนุษย์ สังคม และการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

   แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้

1.   ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน และทางเท้า

2.   แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง ขยายเขตน้ำประปา ไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม

3.   แนวทางพัฒนาระบบจราจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้

1.   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน พัฒนาฝีมือแรงงาน และสร้างรายได้ให้ประชาชน

2.   แนวทางการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้า

3.   แนวทางการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนามนุษย์ สังคม และการศึกษา  มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้

1.   แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา

2.   แนวทางส่งเสริมด้านการศาสนา

3.   แนวทางส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.   แนวทางส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.   แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

6.   แนวทางส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.   แนวทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์

8.   แนวทางส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

9.   แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้

1.   แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างอนุรักษ์

2.   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.   แนวทางส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย

4.   แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้

1.   แนวทางการปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

2.   แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

3.   แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

4.   แนวทางการพัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

5.   แนวทางการพัฒนาคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

6.   แนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

7.   แนวทางการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

*****************************************************