[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
 

คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ การบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวปริมประภา พนมศักดิ์)
ขอบเขตการให้บริการ

    สถานที่ช่องทาง การให้บริการ

  งานพัฒนาชุมชน กองสำนักปลัด โทร ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

    ระยะเวลาเปิดให้บริการ

  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  ๑.ผู้สูงอายุ ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑๕ นาที
  ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑๕ นาที
  ๓.เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑ วัน
  ๔.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการขึ้นทะเบียน ปริมประภา พนมศักดิ์ ๒ วัน
  ๕.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑ วัน
ระยะเวลา
   ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  ๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

  ๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.หนังสือมอบอํานาจ                                 จำนวน  ๑  ฉบับ

      พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ (กรณีมอบอํานาจ)

  ๔.สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร          จำนวน  ๑  ฉบับ

      (ในกรณีผูรับเบี้ยฯขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร)

ค่าธรรมเนียม
   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
การรับเรื่องร้องเรียน

   ๑. เขียนคํารองทั่วไปที่สํานักงานเทศบาลตําบลหัวกุญแจ

   ๒. โทรศัพท ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

   ๓. เว็บไซด www.huakhunjae.go.th

 

คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ การบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวปริมประภา พนมศักดิ์)
ขอบเขตการให้บริการ

   สถานที่ช่องทาง การให้บริการ

  งานพัฒนาชุมชน กองสำนักปลัด โทร ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

    ระยะเวลาเปิดให้บริการ

  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  ๑.ผู้พิการ ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑๕ นาที
  ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑๕ นาที
  ๓.เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑ วัน
  ๔.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการขึ้นทะเบียน ปริมประภา พนมศักดิ์ ๒ วัน
  ๕.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑ วัน
ระยะเวลา
   ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  ๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

  ๑.สําเนาบัตรประจําประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ      จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.หนังสือมอบอํานาจ                                 จำนวน  ๑  ฉบับ

      พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ (กรณีมอบอํานาจ)

  ๔.สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร          จำนวน  ๑  ฉบับ

      (ในกรณีผูรับเบี้ยฯขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร)

ค่าธรรมเนียม
  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
การรับเรื่องร้องเรียน
   ๑. เขียนคํารองทั่วไปที่สํานักงานเทศบาลตําบลหัวกุญแจ

   ๒. โทรศัพท ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

   ๓. เว็บไซด www.huakhunjae.go.th

 

คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ การบริการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวปริมประภา พนมศักดิ์)
ขอบเขตการให้บริการ
   สถานที่ช่องทาง การให้บริการ

  งานพัฒนาชุมชน กองสำนักปลัด โทร ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

    ระยะเวลาเปิดให้บริการ

  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  ๑.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑๕ นาที
  ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑๕ นาที
  ๓.เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการขึ้นทะเบียน ปริมประภา พนมศักดิ์ ๒ วัน
  ๔.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ปริมประภา พนมศักดิ์ ๑ วัน
ระยะเวลา
   ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  ๔ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

  ๑.สําเนาบัตรประจําประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวผู้ป่วยเอดส์      จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๒.ใบรับรองแพทยที่ระบุวาเปนผูปวยเอดส์       จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.สำเนาทะเบียนบ้าน                                 จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๔.หนังสือมอบอํานาจ                                 จำนวน  ๑  ฉบับ

      พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ (กรณีมอบอํานาจ)

  ๕.สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร           จำนวน  ๑  ฉบับ
      (ในกรณีผูรับเบี้ยฯขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร)
ค่าธรรมเนียม
   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
การรับเรื่องร้องเรียน

   ๑. เขียนคํารองทั่วไปที่สํานักงานเทศบาลตําบลหัวกุญแจ

   ๒. โทรศัพท ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

   ๓. เว็บไซด www.huakhunjae.go.th