[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

  
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่  
 

คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

  ๑. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  ๒. การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

  ๓. การออกหนังสือรับรองการแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

  ๔. การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่และเป็นผู้รับจ้างแต่งผม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ นายธนัท ประสาททอง)

ขอบเขตการให้บริการ
    สถานที่ช่องทาง การให้บริการ

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

    ระยะเวลาเปิดให้บริการ

  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  ๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ธนัท ประสาททอง ๕ นาที
  ๒.ลงทะเบียนรับเอกสาร ธนัท ประสาททอง ๓ นาที
  ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ธนัท ประสาททอง ๒๐ นาที
  ๔.เสนอคำขอฯ ธนัท ประสาททอง ๑๐ นาที
  ๕.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ธนัท ประสาททอง ๑ ชั่วโมง
  ๖.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฯ ธนัท ประสาททอง ๑๕ นาที
  ๗.เสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ธนัท ประสาททอง ๑๐ นาที
  ๘.ชำระค่าธรรมเนียมฯ ธนัท ประสาททอง ๕ นาที

  ๙.นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้

  รองนายกเทศมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาต

ธนัท ประสาททอง ๑ วัน
ระยะเวลา
  ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  ๒ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

  ๑.ใบคำร้องขอรับใบอนุญาตฯ / ขอต่อใบอนุญาตฯ     จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๒.เอกสารแสดงตัวบุคคล (สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน)     จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานผู้มอบและผู้รับอำนาจ (กรณีตัวแทน)    จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๔.เอกสารแสดงที่ตั้งของสถานที่ขอรับใบอนุญาตฯ     จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๕.ร.ง. (กรณีโรงงานอุตสาหกรรมขอรับใบอนุญาตฯ)     จำนวน  ๑  ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
    ตามที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
การรับเรื่องร้องเรียน

   ๑. โทรศัพท ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

   ๒. เว็บไซด www.huakhunjae.go.th

 

คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ    การออกใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ นายธนัท ประสาททอง)

ขอบเขตการให้บริการ

    สถานที่ช่องทาง การให้บริการ

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

    ระยะเวลาเปิดให้บริการ

   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  ๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต ธนัท ประสาททอง ๕ นาที
  ๒.ขึ้นทะเบียนรับเอกสาร ธนัท ประสาททอง ๓ นาที
  ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ธนัท ประสาททอง ๒๐ นาที
  ๔.เสนอคำขอรับใบอนุญาตฯ ธนัท ประสาททอง ๑๐ นาที
  ๕.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่โฆษณา ธนัท ประสาททอง ๑ ชั่วโมง
  ๖.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฯ ธนัท ประสาททอง ๑๕ นาที
  ๗.ชำระค่าธรรมเนียมฯ ธนัท ประสาททอง ๕ นาที
  ๘.นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกฯ ธนัท ประสาททอง ๑ วัน
  ๙.ผู้ขอฯลงนามรับใบอนุญาตในส่วนของต้นขั้วใบอนุญาต ธนัท ประสาททอง ๑๐ นาที
  ๑๐.นำใบอนุญาตฯไปแจ้งต่อสถานีตำรวจท้องที่ลงนามรับทราบ สภ.คลองกิ่ว

๑ ชั่วโมง

ระยะเวลา
   ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  ๒ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

  ๑.ใบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๒.เอกสารแสดงตัวบุคคล (สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน)   จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๓.หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานผู้มอบและผู้รับอำนาจ (กรณีตัวแทน)  จำนวน  ๑  ฉบับ

  ๔.เอกสารแสดงที่ตั้งของสถานที่ขอรับใบอนุญาต     จำนวน  ๑  ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
   ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
การรับเรื่องร้องเรียน
   ๑. โทรศัพท ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

   ๒. เว็บไซด www.huakhunjae.go.th

 

คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

  ๑.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

  ๒.การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

  ๓.การจดทะเบียนเลิกพาณิชยการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ นายธนัท ประสาททอง)

ขอบเขตการให้บริการ
    สถานที่ช่องทาง การให้บริการ

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

    ระยะเวลาเปิดให้บริการ

   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
  ๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ธนัท ประสาททอง ๕ นาที
  ๒.ขึ้นทะเบียนรับเอกสารฯ ธนัท ประสาททอง ๓ นาที
  ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ธนัท ประสาททอง ๓๐ นาที
  ๔.เสนอคำขอรับใบอนุญาตฯ ธนัท ประสาททอง ๑๐ นาที
  ๕. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ธนัท ประสาททอง ๒.๓๐ ชั่วโมง
  ๖.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฯ ธนัท ประสาททอง ๑๐ นาที
  ๗.ชำระค่าธรรมเนียม ธนัท ประสาททอง ๕  นาที

  ๘.นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้

    รองปลัดเทศเทศบาลและผู้อำนวยการคลังพิจารณา

ธนัท ประสาททอง ๑ วัน
ระยะเวลา
  ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  ๒ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

   เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

    ๑.จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

      บุคคลธรรมดา

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

   ๓.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

   ๔.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

      (๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

      (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญา

      เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น

      ผู้ให้ความยินยอม

   ๕.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๖.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๗.กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี

      หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ

      หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย

      หรือให้เช่าหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ

   ๘.กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดําเนินการ

      และให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้

      ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

      ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

   ๓.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน

   ๔.หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล.

   ๕.หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้ สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

   ๖.สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือ

      สําเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอืนที่ผู้เป็นเจ้าของ

      กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม

   ๗.แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

   ๘.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๙.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๑๐.กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี

      หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต

      หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่าย หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย

      ให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ

   ๑๑.กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดําเนินการ

      และให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

      (๑) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้

      ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทน

      (๒) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือ

      กรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี

   ๑๒.กรณีกิจการร่วมค้าให้แนบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

      (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแล้วแต่กรณี

      นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ

   ๓.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ

   ๔.หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้ สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

   ๕.ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่

      บ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นเป็น

      เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม

   ๖.แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

   ๗.สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์

      ทุนที่ตั้งสํานักงาน รายชื่อกรรมการและอํานาจกรรมการ

   ๘.หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ

   ๙.ใบอนุญาตทํางานของผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)

   ๑๐.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี)

   ๑๑.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๑๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๑๓.กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี

      หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ

      หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย

      หรือให้เช่า หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก

      ต่างประเทศ

   ๑๔.กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้อง

      ดําเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

      (๑) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้

      ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

      (๒) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด ความรับผิดหรือ

      กรรมการผู้มีอํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี

      เอกสารตามลําดับที่๗และลําดับที่๘หากทําขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคํารับรองของ

      โนตารีพับบลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มีอํานาจรับรองเอกสาร

      พร้อมด้วยคํารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย

      หุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด)

       บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนด

      ให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

   ๓.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน

   ๔.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน

   ๕.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

      (๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

      (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญา

      เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น

      ผู้ให้ความยินยอม

      (๓) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

   ๖.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๗.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

     ๒.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

      บุคคลธรรมดา

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

   ๓.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

   ๔.ใบทะเบียนพาณิชย

   ๕.สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) ได้แก่

      (๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

      (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น เจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน

      หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น

      เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม3

      (๓) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป.

   ๖.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๗.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

      ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ

   ๓.สําเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ

   ๔.ใบทะเบียนพาณิชย์

   ๕.สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล

   ๖.สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) ได้แก่

      (๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

      (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือ

      สําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ

      กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม

      (๓) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

      (๔) ภาพถ่ายที่ตั้งสํานักงานที่ปรากฏเลขที่บ้าน

   ๗.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

      นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ

   ๓.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ

   ๔.ใบทะเบียนพาณิชย์

   ๕.สําเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศกรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอ

      เปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย

   ๖.สําเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

   ๗.สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) ได้แก่

      (๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

      (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน

      หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น

      เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม

      (๓) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

   ๘.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

      ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด)

       บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด

   ๑.แบบ ทพ.

   ๒.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

   ๓.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน

   ๔.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน

   ๕.ใบทะเบียนพาณิชย์

   ๖.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

      ๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

      ๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือ สําเนาสัญญา

      เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น

      ผู้ให้ความยินยอม

      ๓) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์กิจและสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง

      โดยสังเขป

   ๗.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๘.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

      ๓.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

      บุคคลธรรมดา

   ๑.แบบ ทพ

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคําขอแทน

   ๓.ใบทะเบียนพาณิชย์

   ๔.สําเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)

   ๕.สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม

   ๖.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๗.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

      ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า

   ๑.แบบ ทพ

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ

   ๓.ใบทะเบียนพาณิชย์

   ๔.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๕.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

      นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

   ๑.แบบ ทพ

   ๒.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบดําเนินการในประเทศ

   ๓.ใบทะเบียนพาณิชย์

   ๔.หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี

   ๕.สําเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ

   ๖.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี

   ๗.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

      ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน จํากัด)

       บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน จํากัด

   ๑.แบบ ทพ

   ๒.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

   ๓.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน

   ๔.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน

   ๕.ใบทะเบียนพาณิชย์

   ๖.หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)

   ๗.สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
   ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
การรับเรื่องร้องเรียน

   ๑. โทรศัพท ๐๓๘-๒๐๑๑๓๓

   ๒. เว็บไซด www.huakhunjae.go.th