[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสาวยุคลธร บุญรอด
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวพจนา พรหมสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
Click ดูประวัติ
ว่าง.
นักวิชาการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
Click ดูประวัติ
นางพนิดา เอี่ยมละออ
ผช.นักวิชาการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณิภา สุตันตวงษ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ