ชื่อ - นามสกุล :นางจารุณี โรจน์ปรัชญารักษ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หน้าที่หลัก :.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :