ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยุคลธร บุญรอด
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :